SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI DEL

To spletno mesto upravlja Gaialit & Connected. Na celotnem spletnem mestu se izrazi “midva”, “mi” in “naš” nanašajo na Gaialit & Connected. Gaialit & Connected ponuja to spletno stran, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na tej spletni strani na voljo vam, uporabniku, pod pogojem, da sprejmete vse tukaj navedene pogoje, politike in obvestila.

Z obiskom našega spletnega mesta in / ali nakupom pri nas nekaj sodelujete v naši »storitvi« in se strinjate, da vas bodo upoštevali naslednji pogoji (»pogoji storitve«), vključno s tistimi dodatnimi pogoji in pravili, navedenimi tukaj in / ali na voljo prek hiperpovezave. Ti pogoji storitve veljajo za vse uporabnike spletnega mesta, vključno z uporabniki, ki so brskalniki, prodajalci, kupci, trgovci in / ali prispevalci vsebine.

Pred dostopom do naše spletne strani ali njeno uporabo natančno preberite pogoje poslovanja. Z dostopom do katerega koli dela spletnega mesta ali njegovo uporabo se strinjate s temi pogoji storitve. Če se ne strinjate z vsemi pogoji teh pogojev, ne smete dostopati do spletnega mesta ali uporabljati nobenih storitev. Če se ti pogoji storitve štejejo za ponudbo, je sprejem izrecno omejen na te pogoje storitve.

 1. Splošni pogoji poslovanja
  • Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) Gaialit & Connected, (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.
  • Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno poslovne izjave, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.
  • Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
  • Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje trgovine Družbe, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med Družbo in stranko.
  • Uporaba pojmov:
 • Stranka je fizična oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo.
 • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitve ne dejavnosti.
 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.
 • Naročilnica je dokument, pisno, elektronsko ali drugačno obvestilo s katerim stranka sporoči svoje povpraševanje in/ali predračun in/ali sklenitev pogodbe.
 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
 • Pogodbeno razmerje je pravno poslovno razmerje, ki ga stranka sklene z Družbo z oddajo naročila in sprejemom teh splošnih pogojev poslovanja pri čemer velja, da sta se stranki v trenutku vstopa v pogodbeno razmerje strinjali glede vsebine teh splošnih pogojev poslovanja.
 • Predmet pogodbe je lahko:
 • blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.
  • Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.
  • Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje Družba preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Družba obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko. Družba snema oziroma beleži vsa sporočila.
  • Družba se zavezuje, da bo v vsakem trenutku v svojih poslovnih prostorih ali na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:
 • Podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka)
 • Kontaktne podatke (e- poštni naslov, telefonska številka)
 • Informacije o osnovnih lastnostih izdelkov
 • Informacije o dobavljivosti izdelkov
 • Dobavne pogoje (način, lokacija in datum dobave)
 • Nedvoumno navedene cene, vključno s podatki o dodatnih davčnih in transportnih stroških
 • Plačilne in dobavne metode
 • Obdobje veljavnosti ponudbe
 • Pogoje in roke za odstop od pogodbe
 • Podatke o pritožbenem postopku
 1. Uporaba splošnih pogojev poslovanja
  • Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko.
  • Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.
  • Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji Družbe. Če želi stranka poslovno sodelovati z Družbo in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki, v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.
  • Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.
  • Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.
  • S podpisom pogodbe ali drugim načinom vstopa v pogodbeno razmerje z Družbo, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.
  • Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred vstopom v pogodbeno razmerje. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.
 2. Spremembe splošnih pogojev poslovanja
  • Družba se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani z datumom uveljavitve spremembe.
  • Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.
  • Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
  • Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev ko ob oddaji naročila sprejme splošne pogoje poslovanja.
  • Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.
  • V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.
  • Spremenjeni pogoji poslovanja so zavezujoči tudi za potrošnike, če je potrošnik na spremembo pristal s pisno izjavo, pogodbo ali aneksom. V nasprotnem primeru za potrošnike veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe.
  • V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.
 1. Kolizija pravnih določb
  • V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.
  • Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.
  • V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.
 2. Splošne določbe
  • Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča stranke in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med Družbo in stranko.
  • Vse specifikacije in podatki, ki se nanašajo na težo, dimenzije, ceno, volumen, tehnične ali druge podatke, navedene v katalogih, ponudbah, reklamah, oglasih, fotografijah, cenikih, ali drugih podobnih oblikah, se štejejo zgolj kot vodiči oziroma informacije, ki niso nujne točne in zavezujoče. Te informacije nikakor ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za Družbo. Stranka se ne more sklicevati na te oblike zapisov ali oglaševanja, ampak to velja zgolj za konkretno ponudbo ali že sklenjeno pogodbo.
  • Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.
  • Družbo pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vključujejo 22% DDV.
  • Tehnični podatki in izdelki, ki so predmet prodaje, se lahko spremenijo in izboljšajo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.
 1. Cene
  • Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
  • Cene zavezujejo od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila.
  • Pri poslovanju s potrošniki velja, da cene, ki so navedene v ceniku Družbe, vključujejo DDV.
  • Družba bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča, podala končno ceno, v katero bo vključen DDV.
  • Če končne cene zaradi narave blaga ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo Družba stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.
  • V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo Družba podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.
  • Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.
  • V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka.
 1. Lastništvo
  • Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti Družbe tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Družba izdala pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru, da Družba izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja Družbe. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost Družbe.
  • Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.
 1. Omejitev odgovornosti
  • Družba se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.
  • Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.
  • Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.
  • Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.
  • Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot očitna napaka šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene Družba v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

   ODGOVORNOST STRANK
   Ker so naročeni izdelki prilagojeni točno vam in natisnjeni na vašo zahtevo, vas prosimo, da pred naročilom skrbno preverite vaše naročilo. Še posebej preverite velikost oblačila v tabeli velikosti, ki jo najdete na strani pod opisom. Prav tako si natančno preberite sam opis izdelka. Po oddaji naročila, le tega ni mogoče spremeniti, v primeru vaše napake pa vam kupnine ne moremo vrniti.

   Prav tako vam kupnine ne moremo vrniti, če nam posredujete napačen naslov za dostavo ali druge podatke, ki bi bili napačni in bi vplivali, da vaše naročilo ni dostavljeno na vaš naslov. Izdelek vedno pošljemo na naslov za dostavo, ki ga navedete ob naročilu.

 

 1. Obravnava pritožb in reševanje sporov
  • Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.
  • Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  • Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov [email protected].
  • Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.
 1. Odstop Družbe od pogodbe
  • V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.
  • Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.
 1. Mnenja, ocene in priporočila
  • Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov.
  • Družba omogoča, da mnenje, oceno ali priporočilo napiše katerikoli uporabnik spletne strani, pred dokončno objavo pa jih Družba pregleda. Družba ne bo objavila mnenj oziroma prispevkov, ki so žaljivi, neprimerni ali ki po oceni Družbe ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem spletne strani.
  • Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo. Družba ima pravico, da vsebino mnenja ali komentarja uporablja časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Družbe, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, ocene in komentarje ter da te pravice ne-ekskluzivno in časovno neomejeno prenaša na Družbo.

SPLETNA PRODAJA IZDELKOV

 1. Izvedba naročila
  • Za izvedbo “hitrega nakupa/naročila” na spletnem mestu https://gaialit.com/, ni potrebna predhodna registracija.
 1. Postopek oddaje naročila
  • V razdelku “trgovina” na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik s klikom na ustrezen gumb izbere bodisi vrnitev na ponudbo trgovine bodisi nadaljuje s plačilnim postopkom.
  • Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na ikono košarice dostopi do dodanih izdelkov ter s klikom na gumb “odstrani” odstrani izbrani izdelek. Če želi uporabnik dodati nove izdelke v košarico, to stori s klikom na gumb “vrnitev v trgovino” in ponovitvijo postopka iz prehodnega člena.
  • Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki sistem preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika. Za izvršitev naročila mora uporabnik izpolniti vsa polja, ki so označena z rdečo zvezdico. Sistem omogoča uporabniku, da se podatki iz obrazca shranijo v uporabnikovem profilu za bodoča naročila.
  • Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.
  • V primeru, da je uporabnik imetnik promocijske kode ali kupona Družbe, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila.
  • Uporabnik lahko navede, da želi prevzeti predmet naročila na poslovnem naslovu Družbe, lahko pa izbere dostavo s strani dostavne službe.
  • Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka. Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Kupite sedaj”. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.
  • Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju naročila.
  • Uporabnik lahko dostopi do podatkov o vsebini in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu kadarkoli.
  • V namen preveritve navedenih uporabnikovih podatkov in točnosti naročila lahko Družba kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.

 

 1. POGOJI SPLETNE TRGOVINE
 • Če se strinjate s temi pogoji, izjavljate, da ste vsaj polnoletni v svoji državi ali provinci prebivanja ali da ste polnoletni v svoji državi ali provinci prebivanja in ste nam dali svoje soglasjeda dovolite kateri koli od vaših mladoletnih vzdrževanih oseb uporabo te strani.
 • Naših izdelkov ne smete uporabljati za kakršen koli nezakonit ali nepooblaščen namen, niti ne smete pri uporabi storitve kršiti zakonov v vaši jurisdikciji (vključno z zakoni o avtorskih pravicah, vendar ne omejeno nanje).
 • Ne smete prenašati nobenih črvov ali virusov ali kakršne koli uničujoče kode.
 • Kršitev ali kršitev katerega koli pogoja bo povzročila takojšnjo ukinitev vaših storitev.
 1. Odgovornost za stvarne in pravne napake
  • Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.
  • Stranka je dolžna nemudoma oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. V nasprotnem primeru Družba ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu predmeta pogodbe.
  • Stranka je dolžna o očitnih stvarnih napakah obvestiti Družbo na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del teh splošnih pogojev, nemudoma po dolžnem pregledu, o skritih stvarnih napakah pa nemudoma po odkritju, v nasprotnem primeru ni upravičena do odprave stvarne napake.
  • Potrošnik je dolžan Družbo o stvarni napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita.
  • Družba odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku šestih mesecev od izročitve blaga, v primeru potrošniških pogodb pa v roku dveh let od dneva izročitve blaga. Družba jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, oziroma jamči, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.
  • Neznatnih stvarnih napak Družba ne upošteva.
 1. PLAČILA
  • Sprejemamo samo plačila prek PayPal-a. Če nimate računa Pay Pal, na strani Pay Pal izberite »plačajte s kreditno kartico«. Predmeti vam bodo poslani po prejemu plačila. Za vsa naročila po meri je potrebno 100% plačilo. Za izdelke, izdelane po naročilu, prosite za nadaljnja navodila o načinih plačila.
 2. MEDNARODNA NAROČILA IN DAVKI
  • Ko prejmete naročilo, boste morda morali plačati carino ali davek, odvisno od vaše države. Teh stroškov ne krijemo.
 1. DOSTAVA – SPLOŠNO
 • Vsa naročila bodo poslana iz Slovenije na naslov za dostavo, naveden v vašem e-poštnem naročilu. Ko bo naročilo poslano, vam bomo poslali e-poštno sporočilo s številko za sledenje in povezavo za sledenje paketu. Paketi bodo poslani v 30 dneh po plačilu. Čas pošiljanja je odvisen od tega, ali je kupljeni izdelek na zalogi ali ga je treba narediti po naročilu. Predvideni čas dostave za večino evropskih držav je 3-7 dni, Avstrija 1-2 dni, do držav zunaj EU, vključno z ZDA, 4-5 delovnih dni. Čas pošiljanja je odvisen od vaše države in lokacije, vendar se obrnite na nas, če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke, če pride do težave z dostavo vašega naročila. Paketi bodo poslani na naslov za dostavo, naveden v vašem naročilu. Navedite, ali se naslov za dostavo razlikuje od poštnega naslova.

OPOMBA: Če je vaš nakup poslan kot darilo, pustite naslov za dostavo in želeno sporočilo, mi pa vam bomo pomagali, da boste prijetno presenetili nekoga, ki ga imate radi. Preverite, ali je naslov za dostavo pravilen med plačilom. Vaš paket bomo poslali na naslov, naveden v vašem nakupu ali naveden v vašem e-poštnem naročilu.

 • CENIK ZA DOSTAVO IZ SLOVENIJE

Na spodnjem seznamu preverite ceno pošiljanja iz Slovenije v vašo državo.

 • NADOMESTILA IN IZMENJAVE

Umetnik bo sliko vsakega kamna Gaialit pred pošiljanjem poslal v predhodno odobritev. Če želite spremeniti katerikoli vidik vašega naročila, se takoj obrnite na nas – vse zahteve za spremembe morate prejeti pred odpremo.

Ker so izdelki natisnjeni na zahtevo in prilagojeni vaši velikosti, barvi in simbolu, ne ponujamo vračila ali zamenjave, razen če je izdelek napačno natisnjen in/ali poškodovan. V tem primeru nas o tem obvestite v 5 dneh po prejemu izdelka, mi pa bomo poskrbeli za nadomestno naročilo.

Na žalost ne moremo pokriti stroškov pošiljanja za zamenjave in vračila kupnine. Vračila bodo izdana v petih (5) delovnih dneh po dogovoru o medsebojnem vračilu. Za tiskarske materiale ali obrabljene predmete ne bomo povrnili nobenih povračil. Vaše zadovoljstvo je naša najvišja prioriteta in potrudili se bomo, da bomo skupaj z vami izpolnili vse razumne zahteve. Stranke bodo prevzele finančno odgovornost v primeru napake kupca (kupca), na primer napačnega naslova za dostavo ali drugih podatkov, ki bi lahko povzročili napačno dostavo. Pred oddajo končnega naročila še enkrat preverite vse svoje podatke. Vedno pošiljamo na naslov za dostavo, priložen naročilu.

Zaradi težav pri določanju velikosti oblačil pri spletnem nakupu poudarjamo, kako pomembno je, da pred naročanjem preverite svoje mere glede na tabele velikosti, saj boste morali plačati poštnino na borzah. Svetujemo vam, da pri pranju določite nekaj zmanjšanja, saj ne moremo sprejeti vračil opranih ali obrabljenih oblačil. Naša oblačila so izdelana iz najkakovostnejšega organskega bombaža – preberite vsa navodila za nego na etiketah za perilo, da boste ohranili dolgo življenjsko dobo svojih izdelkov.

 • ŠKODA IN IZGUBE

Morebitna škoda bo nadomeščena ali povrnjena v celoti. Ne moremo biti odgovorni za predmete, poškodovane ali izgubljene med odpremo, vendar vam bomo pomagali pri morebitnih reklamacijah. V primeru poškodovanih predmetov vas prosimo, da na zahtevo predložite fotografijo.

 1. TOČNOST, POPOLNOST IN PRAVOČASNOST INFORMACIJ

Ne odgovarjamo, če podatki, ki so na voljo na tej spletni strani, niso točni, popolni ali aktualni. Gradivo na tej spletni strani je namenjeno zgolj splošnim informacijam in se nanj ne sme zanašati ali uporabljati kot edino podlago za odločanje brez posvetovanja s primarnimi, natančnejšimi, popolnejšimi ali pravočasnejšimi viri informacij. Vsakršno zanašanje na gradivo na tej spletni strani je na lastno odgovornost.

To spletno mesto lahko vsebuje nekatere zgodovinske informacije. Zgodovinske informacije nujno niso aktualne in so na voljo samo za referenco. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino te strani, vendar nismo dolžni posodabljati nobenih informacij na naši spletni strani. Strinjate se, da ste odgovorni za spremljanje sprememb na naši spletni strani.

 1. SPREMEMBE STORITVE IN CENE
  • Cene naših izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali ukinemo storitev (ali kateri koli njen del ali vsebino) brez predhodnega obvestila.
 • Za kakršno koli spremembo, spremembo cene, začasno ukinitev ali ukinitev storitve ne bomo odgovorni ne vam ne tretji osebi.
 1. IZDELKI ALI STORITVE
 • Nekateri izdelki ali storitve so morda na voljo izključno na spletu prek spletnega mesta. Ti izdelki ali storitve imajo lahko omejene količine in jih je mogoče vrniti ali zamenjati le v skladu z našimi VRAČILI IN IZMENJAVAMI.

Potrudili smo se čim bolj natančno prikazati barve in slike naših izdelkov, ki se pojavijo v trgovini. Ne moremo jamčiti, da bo prikaz barv vašega računalniškega monitorja natančen.

 • Pridržujemo si pravico, vendar nismo dolžni omejiti prodaje svojih izdelkov ali storitev na katero koli osebo, geografsko regijo ali jurisdikcijo. To pravico lahko uveljavljamo za vsak primer posebej. Pridržujemo si pravico do omejitve količin vseh izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo. Vsi opisi izdelkov ali cene izdelkov se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila po lastni presoji. Pridržujemo si pravico, da kadar koli ustavimo izdelek. Vsaka ponudba za kateri koli izdelek ali storitev na tej spletni strani je neveljavna, če je prepovedana.

Ne jamčimo, da bo kakovost izdelkov, storitev, informacij ali drugega gradiva, ki ste jih kupili ali pridobili, izpolnila vaša pričakovanja ali da bodo morebitne napake v storitvi popravljene.

 1. TOČNOST RAČUNOV IN PODATKI O RAČUNU
  • Pridržujemo si pravico zavrniti vsako naročilo, ki ga oddate pri nas. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo kupljene količine na osebo, na gospodinjstvo ali na naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana z istim računom stranke, isto kreditno kartico in / ali naročila, ki uporabljajo isti naslov za izstavitev računa in / ali pošiljanje. V primeru, da bomo spremenili naročilo ali ga preklicali, vas bomo morda poskušali obvestiti tako, da se obrnemo na e-poštni naslov in / ali naslov za izstavitev računa / telefonsko številko, ki sta bila navedena v času oddaje naročila. Pridržujemo si pravico do omejevanja ali prepovedi naročil, za katera se po naši presoji zdi, da jih dajejo trgovci, prodajalci ali distributerji.
  • Strinjate se, da boste zagotovili trenutne, popolne in natančne podatke o nakupu in računu za vse nakupe, opravljene v naši trgovini. Strinjate se, da boste takoj posodobili svoj račun in druge podatke, da bomo lahko dokončali vaše transakcije in vas po potrebi kontaktirali.

Za več podrobnosti si oglejte NADOMESTILA IN IZMENJAVE.

 1. POVEZAVE TRETJIH OSEB
  • Nekatere vsebine, izdelki in storitve, ki so na voljo prek naše storitve, lahko vključujejo materiale tretjih oseb.
  • Povezave tretjih oseb na tej strani vas lahko usmerjajo na tuje strani, ki niso povezane z nami. Nismo odgovorni za preučevanje ali ocenjevanje vsebine ali natančnosti in ne jamčimo in ne bomo odgovorni za kakršen koli material ali spletno mesto tretjih oseb ali za kakršen koli drug material, izdelke ali storitve tretjih oseb.
  • Ne odgovarjamo za nobeno škodo ali škodo, povezano z nakupom ali uporabo blaga, storitev, virov, vsebine ali kakršnih koli drugih transakcij, opravljenih v zvezi s spletnimi mesti tretjih oseb. Pred kakršno koli transakcijo natančno preglejte politike in prakse tretjih oseb in se prepričajte, da jih razumete. Pritožbe, zahtevki, pomisleki ali vprašanja v zvezi s tretjimi izdelki bi morali biti usmerjeni na tretje osebe.
 1. PRIPOMBE UPORABNIKOV, POVRATNE IN povratne informacije
  • Če na našo zahtevo pošljete določene prispevke (na primer natečajne prijave) ali brez naše zahteve pošljete kreativne ideje, predloge, predloge, načrte ali drugo gradivo, bodisi prek spleta, po e-pošti, po pošti ali kako drugače ( v nadaljnjem besedilu “komentarji”) se strinjate, da lahko kadar koli in brez omejitev urejamo, kopiramo, objavljamo, distribuiramo, prevajamo in kako drugače uporabljamo kakršen koli komentar, ki nam ga posredujete. Nismo in nismo dolžni (1) hraniti kakršnih koli pripomb v zaupnosti; (2) plačati odškodnino za morebitne pripombe; ali (3) za odgovor na morebitne komentarje.
  • Vsebino, za katero po lastni presoji ugotovimo, da je nezakonita, žaljiva, ogrožajoča, obrekovalna, obrekovalna, pornografska, nespodobna ali kako drugače sporna ali krši intelektualno lastnino katere koli stranke ali te pogoje storitve, ne smemo, vendar nismo dolžni. .
  • Strinjate se, da vaši komentarji ne bodo kršili nobene pravice katere koli tretje osebe, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo, osebnostjo ali drugimi osebnimi ali lastniškimi pravicami. Nadalje se strinjate, da vaši komentarji ne bodo vsebovali obrekovalnega ali drugače nezakonitega, žaljivega ali nespodobnega gradiva ali kakršnega koli računalniškega virusa ali druge zlonamerne programske opreme, ki bi lahko kakor koli vplivala na delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani. Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se pretvarjati, da ste nekdo drug kot vi, ali kako drugače zavajati nas ali tretjih oseb glede izvora kakršnih koli komentarjev. Za vaše komentarje in njihovo točnost ste odgovorni izključno sami. Ne prevzemamo odgovornosti in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli komentarje, ki ste jih objavili vi ali tretja oseba.
 1. OSEBNE INFORMACIJE

Vaše posredovanje osebnih podatkov v trgovini ureja naša politika zasebnosti.

 1. NAPAKE, NETOČNOSTI IN OPUSTITVE

Občasno lahko na našem spletnem mestu ali v storitvi obstajajo informacije, ki vsebujejo tiskarske napake, netočnosti ali opustitve, ki se lahko nanašajo na opise izdelkov, cene, promocije, ponudbe, stroške pošiljanja izdelkov, roke prevoza in razpoložljivost. Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih napak, netočnosti ali opustitve ter do spremembe ali posodobitve informacij ali preklica naročil, če so kakršne koli informacije v storitvi ali na katerem koli sorodnem spletnem mestu kadar koli brez predhodnega obvestila netočne (tudi po oddaji naročila). .

Ne prevzemamo nobene obveznosti posodabljanja, spreminjanja ali pojasnjevanja informacij v storitvi ali na katerem koli sorodnem spletnem mestu, vključno z informacijami o cenah, ne glede na omejitve, razen če to zahteva zakon. Nobenega določenega datuma posodobitve ali osveževanja, uporabljenega v storitvi ali na katerem koli sorodnem spletnem mestu, ne bi smelo navajati, da so bile vse informacije v storitvi ali na katerem koli sorodnem spletnem mestu spremenjene ali posodobljene.

 1. PREPOVEDANE UPORABE

Poleg drugih prepovedi, določenih v pogojih storitve, vam je prepovedano uporabljati spletno mesto ali njegovo vsebino: (a) za kakršen koli nezakonit namen; (b) prositi druge za izvajanje ali sodelovanje pri kakršnih koli nezakonitih dejanjih; (c) kršiti katere koli mednarodne, zvezne, pokrajinske ali državne predpise, pravila, zakone ali lokalne odloke; (d) kršiti ali kršiti naše pravice intelektualne lastnine ali pravice intelektualne lastnine drugih; (e) nadlegovati, zlorabljati, žaliti, škodovati, obrekovati, obrekovati, omalovaževati, ustrahovati ali diskriminirati na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, narodnosti, rase, starosti, nacionalnega izvora ali invalidnosti; (f) predložiti napačne ali zavajajoče informacije; (g) za nalaganje ali prenos virusov ali katere koli druge vrste zlonamerne kode, ki bo ali se lahko uporablja na kakršen koli način, ki bo vplival na funkcionalnost ali delovanje storitve ali katerega koli sorodnega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta; (h) za zbiranje ali sledenje osebnim podatkom drugih; (i) za pošiljanje neželene pošte, lažno predstavljanje, pretvarjanje, pretvezo, pajek, plazenje ali strganje; (j) za kakršen koli nespodoben ali nemoralen namen; ali (k) posegati v varnostne značilnosti storitve ali katere koli povezane spletne strani, drugih spletnih mest ali interneta ali jih zaobiti. Pridržujemo si pravico do ukinitve vaše uporabe storitve ali katere koli povezane spletne strani zaradi kršitve katere koli prepovedane uporabe.

 1. ODPOVED GARANCIJE; OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ne jamčimo, zagovarjamo ali jamčimo, da bo vaša uporaba naše storitve nemotena, pravočasna, varna ali brez napak.

Ne jamčimo, da bodo rezultati, pridobljeni z uporabo storitve, točni ali zanesljivi.

Strinjate se, da lahko občasno odstranimo storitev za nedoločen čas ali kadar koli odpovemo storitev, ne da bi vas o tem obvestili.

Izrecno se strinjate, da na vašo uporabo ali nezmožnost uporabe storitve izključno tvegate. Storitev in vsi izdelki in storitve, ki vam jih dostavljamo prek storitve, se (razen kot je izrecno navedeno pri nas) zagotavljajo “takšni, kot so” in “na voljo” za vašo uporabo, brez kakršnega koli zastopanja, jamstev ali kakršnih koli pogojev, bodisi izrecnih bodisi implicitno, vključno z vsemi implicitnimi garancijami ali pogoji prodajnosti, tržne kakovosti, ustreznosti za določen namen, trajnosti, naslova in nekršitve.

 1. ODŠKODNINA

Strinjate se, da boste Gaialit & Connected odškodovali, branili in obdržali našo matično družbo, hčerinske družbe, podružnice, partnerje, uradnike, direktorje, zastopnike, izvajalce, dajalce licenc, ponudnike storitev, podizvajalce, dobavitelje, pripravnike in zaposlene, neškodljive za kakršne koli zahtevke ali zahteve, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, ki jih je plačala katera koli tretja oseba zaradi vaše kršitve teh pogojev storitve ali dokumentov, ki jih vsebujejo s sklicevanjem, ali kršitve katerega koli zakona ali pravic tretje osebe ali ki izhajajo iz vas

 1. LOČLJIVOST

V primeru, da se za katero koli določbo teh pogojev storitve ugotovi, da je nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, bo taka določba kljub temu izvršljiva v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, in neizvršljivi del se šteje za ločen od teh pogojev Vročitev, takšna določitev ne vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih določb.

 1. PREKINITEV

Obveznosti in obveznosti strank, ki so nastale pred datumom prenehanja, za vse namene preživijo prenehanje veljavnosti te pogodbe.

Ti pogoji storitve veljajo, razen če in dokler jih ne odpovemo vi ali mi. Te pogoje storitve lahko kadar koli prekličete tako, da nas obvestite, da ne želite več uporabljati naših storitev, ali ko prenehate uporabljati naše spletno mesto.

Če po naši edini presoji ne upoštevate katerega koli pogoja ali določila teh pogojev storitve ali sumimo, da niste, bomo lahko to pogodbo kadar koli odpovedali brez predhodnega obvestila in boste še naprej odgovorni za vse zapadle zneske vključno z datumom odpovedi; in / ali vam lahko v skladu s tem zavrne dostop do naših storitev (ali katerega koli njihovega dela).

 1. CELOTNI DOGOVOR

Če nismo uveljavili ali uveljavili katere koli pravice ali določbe teh pogojev storitve, ne pomeni odpovedi tej pravici ali določbi.

Ti pogoji storitve in vsi pravilniki ali operativna pravila, ki smo jih objavili na tej strani ali v zvezi s storitvijo, predstavljajo celoten dogovor in razumevanje med vami in nami ter urejajo vašo uporabo storitve in nadomeščajo predhodne ali sočasne dogovore, sporočila in predloge , bodisi ustno ali pisno, med vami in nami (vključno s prejšnjimi različicami pogojev storitve, vendar ne omejeno nanje).

Kakršne koli nejasnosti pri razlagi teh pogojev storitve se ne razlagajo proti stranki, ki pripravi osnutek.

 1. SPREMEMBE POGOJEV STORITVE

Na tej strani lahko kadar koli pregledate najnovejšo različico pogojev storitve.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali nadomestimo kateri koli del teh pogojev storitve z objavo posodobitev in sprememb na našem spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da na našem spletnem mestu redno preverjate spremembe. Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do našega spletnega mesta ali storitve po objavi kakršnih koli sprememb teh pogojev storitve pomeni, da sprejemate te spremembe.

KONTAKTNI PODATKI

Vprašanja o pogojih storitve nam pošljite na [email protected].

Shopping Cart